Vrácení / Reklamace

VRÁCENÍ / REKLAMACE

Vážený zákazníku,

 

obdrželi jste od nás zásilku, nesedí Vám rozměr, nevyhovuje výrobek, nebo chcete uplatnit reklamaci?

 

1. Pokud zboží vyměňujete nebo chcete vrátit, odstoupit od smlouvy, zboží musí být nenošené, s originálními visačkami. Pozor, spodní prádlo z hygienických důvodů nevyměňujeme. Vhodně zabalené ho pošlete zpět poštou, doporučeně, ne na dobírku, do 14 kalendářních dnů. Zároveň na naší stránce vyplňte formulář nacházející se ve spodní části. Napište číslo objednávky, Váš e-mail a klikněte na pošli. Ve formuláři vyplňte všechny požadované pole. V případě, že si přejete zboží vyměnit za jinou velikost napište do komentáře za jakou. Pokud si přejete za zboží vrátit peníze, napište nám Vaše číslo účtu bez mezer. Odesláním formuláře zaevidujeme Váš požadavek v našem systému.

adresa:

 

Petronius Strops s.r.o.

P.O.BOX č. 2

Depo Hodonín 70

695 07

 

2. Pokud zboží reklamujete, musí být čisté, hygienicky nezávadné a vhodně zabalené. Opotřebení charakteristické pro daný materiál, nebo použití se nepovažuje za vadu. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, tj dobou, po kterou při správném používání a ošetřování může zboží vydržet, vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho používání. Pošlete ho zpět poštou nebo přepravní společností, nikoliv na dobírku, do balíku přiložte průvodní dopis s popisem vady a číslem objednávky. adresa:

 

Petronius Strops s.r.o.

P.O.BOX č. 2

Depo Hodonín 70

695 07

 

 

Záruka
Záruční podmínky

  a. Pokud Zboží vykazuje zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny dle zvolení Kupujícího.

  b. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

  c. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

V případě, že je reklamované zboží doručeno poštou nebo kurýrem na adresu určenou Prodávajícím na zasílání reklamací, (viz. STROPS.cz) odpovědná osoba toto zboží převezme, zkontroluje zásilku, dokumentaci (fakturu, pokladní blok, obal), rozhodující datum na lhůtu běhu reklamace je datum přijetí od kurýra nebo poštovního doručovatele. Zboží zasláno na dobírku prodávající nepřebírá; doporučujeme zboží pojistit.

  d. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.
 

Reklamační řád internetového obchodu STROPS
Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 

Vážení zákazníci, zjistili jste chybu při otevírání Vaší zásilky?
Pokud je Vaše zboží rozbité, odneste poškozené zboží s obalem balíku ještě tentýž den, případně v následující pracovní den na kteroukoli pobočku pošty. Pracovník na poště s Vámi sepíše reklamační protokol, jehož kopii nám pak prosím obratem pošlete na mailovou adresu [email protected] 

Při vyplňování reklamačního protokolu na poště je třeba uvést jako kontaktní, a tudiž odpovědnou osobu PETRONIUS STROPS s.r.o. (odesílatele). V opačném případě se strácí nárok na uplatnění si škody u Pošty. 

 

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 

Prodávající je obchodní společnost PETRONIUS STROPS s.r.o. se sídlem SNP 123, 914 51 Trenčianske Teplice, 914 51, IČ: 50 111 141. PETRONIUS STROPS s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

 

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

 

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné. Pozn.: Odstoupení od smlouvy a zboží musí být doručeno nejpozději poslední kalendářní den 14 denní lhůty.

 

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:
-vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
-vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
-vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
-jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

Vyřízení reklamace
V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

 

Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

 

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

 

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.
Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet .

 


Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2016. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

 

FORMULÁŘ PRO VRÁCENÍ ZBOŽÍ:

Číslo objednávky:
Email: